Trợ giúp

Câu lệnh chat

Bạn đang có quyền sử dụng các chức năng sau:

  • /user
  • /clear

Bạn có biết ?

  • Nếu bạn chỉ vào tên người dùng trong phòng chat, bạn có thể nhìn thấy ai đang chat trong phòng.
  • Nếu bạn click vào tên người gửi trong phòng chat, bạn có thể tag người đó.